Algemene voorwaarden Fit-Lab

 

Artikel 1 – Algemeen

1. Door een test te ondergaan en/of te sporten bij Fit-lab verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staan beschreven.

2. Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.  

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

1. Fit-Lab en Fit-Lab Trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

2. Fit-Lab en Fit-Lab Trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.

3. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord, geheel door hem/haar worden gedragen.

4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengen en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

5. De deelnemer zal Fit-Lab en Fit-Lab Trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.  

Artikel 3 – Abonnementen/beurtenkaarten

1. De abonnementen/beurtenkaarten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen.

2. De abonnementen/beurtenkaarten worden aangegaan volgens het gekozen plan.

3. De abonnementen zijn geldig voor een bepaalde tijd volgens gekozen plan, beurtenkaarten hebben een maximale geldigheid van 1 jaar na aankoopdatum.

4. Bij ongerechtvaardigde afwezigheid lopen de abonnementen/beurtenkaarten gewoon door en worden de gemaakte afspraken in rekening gebracht.

5. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap kan de geldigheid van het lidmaatschap worden opgeschort. Fit-Lab heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.  

6. Indien binnen de 24 uur voor de geplande afspraak wordt geannuleerd of verplaatst, behoudt Fit-Lab zich het recht om de volledige sessie aan te rekenen.

7. Fit-Lab behoud zich het recht abonnementen van ter beschikking gestelde software en app's zonder voorafgaand akkoord aan te passen of stop te zetten.

Artikel 4 – Huisregels

1. De deelnemer dient zich te houden aan de door Fit-Lab gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.

2. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Fit-Lab gerechtigd de deelnemer de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de lidmaatschapskosten of teruggave.

3. De Deelnemer komt altijd 5 min voor de afspraak toe om zo geen vertaging te veroorzaken voor de andere deelnemers.

4. De deelnemers komen altijd met proper gewassen sportkleren, probere schoenen en brengen een handdoek mee.    

Artikel 5 – Trainingen/testen

1. Fit-Lab behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

2. Op officiële of erkende feestdagen is Fit-lab gesloten of het past de openingstijden aan.

3. Fit-Lab behoudt zich het recht geplande trainingen/testen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van Fit-Lab te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enige vorm van overmacht of andere door Fit-Lab te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

4. Bij langdurige afwezigheid van een Fit-LabTrainer zal Fit-Lab geheel onverplicht, maar zo spoedig mogelijk proberen vervanging zien te regelen en zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

5. Voor de trainingen/testen dient men zich altijd in te schrijven.  

Artikel 6 – Betalingstermijn / Incasso

1. Betaling van de abonnementen/beurtenkaarten gebeurt vóór de start van de desbetreffende abonnementen/beurtenkaarten.

2. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt € 7,50 per keer administratiekosten in rekening gebracht.

3. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo te voorzien of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.

4. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds gebreke gebleven is, worden de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,-, zijn voor rekening van de deelnemer.  

5. Het lidmaatschapsgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de trainingen/testen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van Fit-Lab heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij Fit-Lab.  

Artikel 7 – Persoonsgegevens (zie ook GDPR)

1. Fit-Lab verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering.

2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand, waarin alle deelnemers van Fit-Lab zijn opgenomen. Fit-Lab gaat vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.

3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan Fit-Lab te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Fit-Lab kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.  

Artikel 8 – Portretrecht  (zie ook GDPR)

1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Fit-Lab voor openbaarmaking van tijdens of rond de lessen gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Uiteraard krijgt men zelf de foto eerst ter inzage .  

Artikel 9 – Overige bepalingen

1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Fit-Lab beoordeeld en beslist.

2. Fit-Lab behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

GDPR Beleid

Artikel 1 – Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt FIT-LAB gegevens?

  FIT-LAB verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u, als natuurlijke persoon die klant is dan wel optreedt als contactpersoon of vertegenwoordiger van een onderneming of organisatie die onze klant is, contact met ons heeft voor het verlenen van de diensten waarvoor u met ons contact heeft op opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “dienstverlening aan particulieren”. Die dienstverlening bevat met name bikefitting, trainingsbegeleiding, inspanningstesten, E-fit, sporten in IR cabine en lymphedrainage.   Daarnaast bieden wij ook diensten aan aan ondernemingen en/of organisaties, zoals bij de organisatie en begeleiding van sportvakanties en bij het ontwikkelen van producten die verband houden met onze activiteiten. In die gevallen verwerken wij uw gegevens als vertegenwoordiger of contactpersoon van die onderneming of organisatie.   Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens, als leverancier of als contactpersoon of vertegenwoordiger van een professionele leverancier, in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersbeheer”.   Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier dan wel als contactpersoon of vertegenwoordiger van een klant of leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.   Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Artikel 2 – Welke gegevens verzamelt en verwerkt FIT-LAB?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die FIT-LAB nodig heeft om de producten te leveren die u, in eigen naam of voor rekening van uw onderneming of organisatie, bij ons aankoopt. Dit betreft in het bijzonder de volgende categorieën van persoonsgegevens

  • Identificatiegegevens, zoals naam en adres,
  • Contactgegevens, zoals telefoon- of GSM-nummer, e-mailadres en de gegevens van de onderneming of organisatie die u vertegenwoordigt of waarvoor u optreedt, alsook uw functie
  • Gegevens over uw lichaam, zoals lactaatmetingen, lengte en gewicht, alsook andere lichaamskenmerken voor het aanpassen van de fiets aan uw lichaam
  • Gezondheidsgegevens met betrekking op E-fit en contraindicaties.

Van leveranciers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de contractuele relatie op te volgen. Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de uitvoering van het contract en dus in de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden in het bijzonder verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Artikel 3 – Hoe verzamelt FIT-LAB uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij normaal bij uzelf wanneer u ons deze gegevens verstrekt tijdens het intakegesprek en daarop volgende afspraken. Dat kan ook gebeuren via mailuitwisseling, telefoon of tijdens een gesprek. Wij verzamelen uw gegevens in beginsel altijd rechtstreeks bij u. Uitzondering hierop zijn de uw gegevens als vertegenwoordiger van een onderneming of organisatie waarmee wij handelen. Dan is het mogelijk dat wij uw gegevens bekomen van andere personen binnen uw onderneming of organisatie.

Artikel 4 – Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door FIT-LAB?

Als u onze diensten afneemt, gebeurt dit op een contractuele basis die mondeling is. In dat geval verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag naar onze diensten. Het contract is ook de grondslag voor de verwerking van uw gegevens als u een leverancier bent van producten of diensten. In andere gevallen is er geen contractuele relatie met u, zoals bij communicatie en public relations. Dan baseren wij de verwerking op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen. Het is ook mogelijk dat wij niet met u zelf, als natuurlijke persoon, maar wel met de onderneming of organisatie die u vertegenwoordigt of waarvoor u optreedt, een contract sluiten. Hoewel in dat geval de verwerking noodzakelijk is om het contract met uw onderneming of organisatie uit te voeren, baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens dan op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Dat houdt in dat wij uw gegevens moeten kunnen verwerken om zaken te kunnen doen met uw onderneming of organisatie. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij gegevens over u als natuurlijke persoon verwerken in het kader van de samenwerking met de onderneming of organisatie die u vertegenwoordigt of waarvoor u optreedt, in de verwerkingen “leveranciersbeheer” en “boekhouding”. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Artikel 5 – Worden uw gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van dienstverlening aan particulieren en ondernemingen, opleidingen, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations. Uw gegevens kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan derde partijen waar wij een beroep op doen, de zogenaamde verwerkers. Dat gebeurt altijd onder onze controle, waarbij wij ervoor zorgen dat die verwerkers uw persoonsgegevens voldoende beveiligen. Dit zal enkel gebeuren na goedkeuren door u. Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of er in hoofde van die instanties wel aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan. Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen.

Artikel 6 – Beveiliging van uw gegevens

FIT-LAB neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoende worden beveiligd. Dit houdt met name in dat er geen toegang tot de gegevens kan worden bekomen door personen die hiertoe niet zijn gemachtigd.

Artikel 7 – Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Tevens kan u verzet aantekenen tegen die verwerking. Daartoe volstaat het dit te vragen bij info@fit-lab.be, met een bewijs van uw identiteit. Dat identiteitsbewijs vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. In beginsel gebeurt de identificatie aan de hand van een kopie van de identiteitskaart. Niettemin zijn ook andere bewijzen van identiteit toegelaten, mits ze voldoende geloofwaardig zijn, bijvoorbeeld omdat ze zijn uitgegeven door een overheid. Heeft u vragen bij of bent u het niet eens met de manier waarop FIT-LAB uw gegevens verwerkt, dan kan u zich steeds richten tot en/of klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), via contact@apd-gba.be, telefonisch op 02 274 48 00 of via de post op het adres Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Artikel 8 – Wijzigingen

FIT-LAB behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden gemeld.

CONTRA-INDICATIES & ANDERE E-FIT AANDACHTSPUNTEN

Ik verklaar dat ik geïnformeerd ben over de werking en de contra-indicaties van een EMS training. Als ik, na ondertekening van de verklaring,– een medische behandeling moet ondergaan die een invloed kan hebben op mijn deelname aan de EMS-training, verklaar ik hierbij dat ik de E-Fit-trainer die de trainingssessie leidt hier onmiddellijk van op de hoogte zal brengen. Door de ondertekening van deze verklaring verbind ik mezelf ertoe bij elke verandering van mijn gezondheid, fysieke en/of mentale gesteldheid in de toekomst die beschouwd wordt als een uitsluitingsgrond en/of als contra-indicatie mijn dokter naar behoren op de hoogte te brengen van mijn deelname aan de EMS-training en de fysieke belasting die de EMS-training veroorzaakt. Op basis van de instructies die mij gegeven worden, zal ik ofwel afzien van deelname aan de EMS-training, ofwel alleen deelnemen met het bewijs van goedkeuring dat mijn dokter mij gegeven heeft. Anders zal ik op mijn eigen verantwoordelijkheid deelnemen aan de trainingssessies. Als ik zou deelnemen aan de EMS-training/behandeling ondanks (een) verborgen of nog niet vastgestelde reden(en) voor uitsluiting en/of contra-indicatie(s), verklaar en aanvaard ik dat ik noch Fit-Pro Kft. als de fabrikant, Racomp BVBA als verdeler noch de E-Fit-trainer aansprakelijk zal stellen voor persoonlijke bijwerkingen, verwondingen of verslechtering van mijn conditie en geen schadevergoeding zal eisen voor de schade die ik mogelijk geleden heb. Ik verbind mij ertoe de instructies van de E-Fit-trainer met betrekking tot de veiligheid van de EMS-training volledig na te leven en de instructies van de E-Fit-trainer met betrekking tot het begin en het einde van de oefeningen op te volgen. Ik erken hierbij dat ik de E-Fit-trainer onmiddellijk op de hoogte zal brengen wanneer een oefening mijn algemene conditie of paraatheid tijdens de training overstijgt, of wanneer een oefening een grote inspanning van mij vergt, en dat ik de E-Fit-trainer onmiddellijk op de hoogte zal brengen van alle ongewone symptonen die zich tijdens of na de trainingssessie kunnen voordoen. Indien nodig zal ik een dokter raadplegen. Ik erken bovendien dat de trainer verplicht is om de spierstimulator te stoppen wanneer er zich een ongebruikelijk gevoel of gevolg voordoet tijdens de EMS-training. Ik erken dat ik alleen kan deelnemen aan de EMS-trainingen als ik niet onder invloed van alcohol en/of drugs of andere bedwelmende stoffen en/of bewustzijnsveranderende drugs en geneesmiddelen ben. De opgeslagen persoonsgegevens niet worden doorverkocht of openbaar gegeven zonder toestemming van de klant. Ik verklaar dat ik dit formulier volledig begrijp en ik aanvaard dat ik door ondertekening van deze verklaring gebonden ben aan deze verplichtingen. De abonnementsgelden kunnen niet teruggevorderd worden en het is ook niet overdraagbaar naar derden. Beurten die geannuleerd te worden 24u voor de afspraak. Anders worden deze in vermindering gebracht.

CONTRA-INDICATIES & ANDERE LYMFEDRAINAGE AANDACHTSPUNTEN

Ik verklaar dat ik geïnformeerd ben dat lymfendrainage moet vermeden worden bij: koortsachtigheid; kanker; pacemaker patiënten; hypertensie; zweren, elke vorm van huidinfectie, psoriasis, dermatitis, enz.; bloedstollingproblemen: hemofilie, trombose van de bloedvaten.

Fit-Lab - M2V BV

Calonnegracht 21

8630 VEURNE

info@fit-lab.be

BTW BE 0883.162.135

Ondernemingsnummer 0883.162.135

Als je een opmerking post op de site, worden je naam, mailadres en website bewaard in cookies. Dit is voor uw gemak zodat je niet altijd dezefde gegevens moet invullen bij een volgende post. Deze cookies worden een jaar bijgehouden.

Als je een account hebt en je logt in op de site, zullen we gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonlijke data en worden verwijderd wanneer je de site sluit.

Wanneer je inlogt zullen er verschillende cookies gemaakt worden om je logingegevens en je schermkeuzes te bewaren. Login-cookies worden 2 dagen bijgehouden, schermkeuze-cookies worden een jaar bijgehouden.

Als je “remember me” aanvinkt zal je login 2 weken actief blijven.

Als je uitlogt van je account zullen de cookies verwijderd worden.

Als je een artikel aanpast of post zal er een extra cookie opgeslagen worden in je browser. Deze cookie bevat geen persoonlijke data enkel een aanduiding van post ID van het artikel. Deze cookie vervalt na 1 dag.